ಅನಂತ್-ಸುಹಾಸಿನಿ ?೨ನೇ ಮದುವೆ?
Posted date: 7/April/2009

¸ÀÄgÉñï Dmïìð ªÀÄvÀÄÛ M¨ÉõÀ£ïì ¯ÁAbÀ£ÀzÀ°è PÉ.J. ¸ÀÄgÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ PÉ. gÁfÃªï ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ avÀæ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «²µÀÖ jÃwAiÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÀªÀgÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ ¤zÉñÀPÀ ¢£Éñï¨Á§Ä.  ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ, ºÉArÛUÉíüÉâÃr, CªÀÄÈvÀªÀ¶ðtÂ, «Ä| UÀgÀUÀ¸À, UÀuÉñÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ avÀæUÀ¼À°è ¢£ÉÃ±ï ¨Á§Ä CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ eÁuÉäAiÉÄà JzÀÄÝPÁtÄwÛzÉ. E¢ÃUÀ CªÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà 2£Éà ªÀÄzÀĪÉ.  ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀªÉAzÀgÉ, §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ C£ÀAvï£ÁUï-¸ÀĺÁ¹¤ F avÀæzÀ°è MmÁÖV £Àn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ C©ü£ÀAiÀÄzÀ »A¢£À avÀæ ºÉƸÀ¤ÃgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 5jAzÀ awæÃPÀgÀt ¥ÁægÀA©ü¹gÀĪÀ avÀævÀAqÀ 30 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® MAzÉà ºÀAvÀzÀ°è awæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À°zÉ.  EzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¸Àå¨sÀjvÀ, ¸ÁA¸ÁjPÀ ¥ÉæêÀÄ PÀxÁºÀAzÀgÀ avÀæªÁVzÀÄÝ, C£ÀAvï-¸ÀĺÁ¹¤AiÀÄAxÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ eÉÆÃrAiÀÄ eÉÆvÉUÉ £É£À¦gÀ° ¥ÉæêÀiï, eɤåsÀgï AiÀÄĪÀ eÉÆÃrAiÀiÁV PÁt¹PÉƼÀî°zÁÝgÉ. EAxÀ «©ü£Àß ºÁ¸Àå PÀxÁ£ÀPÀªÀ£ÀÄß ¢£ÉÃ±ï ¨Á§Ä CªÀgÉà §gÉ¢zÁÝgÉ. avÀæPÀxÉ, bÁAiÀiÁUÀæºÀt ºÁUÀÆ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÉÃ±ï ¨Á§Ä CªÀgÉà ºÉÆwÛzÁÝgÉ. dAiÀÄ¥Á¯ï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É, gÁeÉÃAzÀæ PÁgÀAvÀgÀ ¸ÀAPÀ®£À EzÀÄÝ, ±ÀgÀuï, vÁgÁ, gÀAUÁAiÀÄt gÀWÀÄ, ¹AzsÀÆ, £ÀªÀå G½zÀ vÁgÁUÀtzÀ°èzÁÝgÉ.

Kannada Cinema's Latest Wallpapers
Kannada Cinema's Latest Videos
Error, Select (_footer_contact_) query failed